· shtator, 2012

Artikujt nga Europa Lindore e Qendrore nga shtator, 2012

Maqedoni: Gjykimi i aktivistit për të drejtat e njeriut Zharko Trajanovski

Kosovë: Festivali për strip dhe karikaturë në Prizren

Meksikë: Mësimi nga përvojat e Maqedonisë

Shqipëri: Eliza Dushku për atë se “Pse duhet ta vizitoni Shqipërinë”